Wondeigenschappen

De wondeigenschappen die behandeld worden, zijn: etiologie, chroniciteit en uitzicht. Dit
overzicht is niet volledig en overlappingen komen voor.

Etiologie

De etiologie of de oorzaak (eventueel de onderliggende pathologie) van de wond is
belangrijk ‚ Deze kan een indicatie zijn voor de tijd die nodig zal zijn om een volledige
genezing te komen.

Chroniciteit

De chroniciteit van een wond heeft betrekking op de duurtijd die een wond nodig
heeft (of zal hebben) om te genezen. Er zijn twee voorwaarden om een wond als
chronisch te classificeren: De wond bestaat langer dan 6 weken of de wond is
ontstaan als gevolg van een onderliggende pathologie die niet onmiddellijk
corrigeerbaar is.

Uitzicht

Een beoordeling van het uitzicht van de wond bestaat uit een observatie van volgende
parameters: locatie, vorm, grootte (oppervlakte), volume, kleur van het wondbed,
diepte, wondvocht, wondrand en wondomgeving. Ook de aanwezigheid van geur wordt
geregistreerd.

Locatie

De locatie van de wond kan bepalend zijn voor de snelheid van de wondgenezing‚
Een wond ter hoogte van goed doorbloed weefsel zal meestal sneller genezen dan
een wond die gelegen is ter hoogte van weinig doorbloed weefsel. Ook de aanvoer
van bacteriën uit de omgeving van de wond (bijv. anus) kan het genezingsproces
beïnvloeden.

Naast de locatie is ook het type weefsel dat aangetast is (bijv. peesweefsel,
spierweefsel, bindweefsel, etc.) bepalend voor de wondgenezing.

Vorm

De beschrijving van de vorm van de wond is de weergave van het globaal wondpatroon‚ De vorm wordt bepaald door de lengte en de breedte van het letsel en kan omschreven worden als cirkelvormig, rechthoekig, lineair, onregelmatig, ‚‚‚ ‚
Veranderingen in dit patroon kunnen een indicatie zijn voor de effectiviteit van de
wondgenezing.

Grootte (oppervlakte), diepte en volume

Om grootte (oppervlakte), diepte en volume van een wond te kunnen registreren worden de lengte, de diepte en de breedte bepaald‚ Het bepalen van de wonddiepte en de grootte van de wond is belangrijk omdat dit een indicatie kan zijn voor de duur van de wondheling. De verandering in de grootte en de diepte van de wond geeft een indicatie over de effectiviteit van het genezingsproces‚

Er bestaat een grote variatie aan meetinstrumenten die de grootte (oppervlakte), de diepte en het volume van de wond bepalen.

Wondvocht

Bij deze parameter dient de hoeveelheid, de kleur en de helderheid van het wondvocht waargenomen te worden.

Chronische wonden laten afhankelijk van de fase van wondgenezing een groot verschil zien in exsudaatvorming: weinig, matig of sterk exsuderend.
Een sterk exsuderende wond kan wijzen op de aanwezigheid van contaminatie of oedeem. Een te grote hoeveelheid wondexsudaat bemoeilijkt de vorming van een stabiel en genezing bevorderend microklimaat in de wond‚ Het kan daarenboven leiden tot maceratie van de omliggende huid.

Ook te weinig wondexsudaat is schadelijk voor het wondmilieu‚ In een te droge wond wordt de uitgroei van nieuwe cellen vanuit de wondranden verhinderd Het nieuwe weefsel wordt vertraagd gevormd en is minder stabiel. Het evenwicht in de vochtbalans kan behouden worden door een systemische behandeling of door een lokale behandeling (toepassen van specifieke wondverbanden)‚ Beiden zijn gericht op het aanpakken van de oorzaak en het creëren van een ideaal vochtig wondmilieu‚ De kleur en de helderheid van het wondvocht geven ook een indicatie voor de graad van contaminatie van de wond.

Kleur van het wondbed

De indeling volgens kleur (rood, geel, zwart) wordt voornamelijk door de Woundcare Consultant Societv gepropageerd‚ De kleur die het wondbed aanneemt, is het gevolg van fysiologische en biochemische veranderingen. Traditioneel worden 3 kleuren onderscheiden: zwart, geel, rood. Deze kleuren worden gebruikt als indicatie voor de ernst van de weefselschade.

De Rood-Geel-Zwart Classificatie is een instrument dat gebruikt wordt voor de classificatie en observatie van zowel chronische als acute wondtypes. De parameter die geobserveerd wordt, is de kleur van het wondbed‚ Het instrument is afkomstig uit de industrie (‘Three Color Concept’®, Marion Laboratories lnc‚)
en is wijd verspreid.

Wondrand

De status van de wondrand kan variëren: normaal, niet-sluitend, ondermijnd, verweekt:

Normaal: Bij volledige synthese van het bindweefsel veranderen de fibroblasten in fibrocyten en myofibroblasten. De myofibroblasten zijn in staat zich te contraheren en trekken daardoor de wondranden naar elkaar toe.

Niet-sluitend: De wond sluit niet als gevolg van het uitblijven van de reëpithelialisatie of bij een vertraagde reëpithelialisatie. De keratinocyten migreren niet naar het midden van de wond waardoor de wond niet sluit.

Ondermijnd: Onder de huidranden van de wond kan de schade aan het weefsel zich verder uitbreiden.

Verweking: Wondranden kunnen verweken door langdurig contact met wondvocht. De huid wordt eerst wit en kan nadien erosief worden. Maceratie wordt gezien bij sterk exsuderende wonden en bij incontinentie.

Wondomgeving

De observatie van de wondomgeving is belangrijk. De huid kan normaal, vochtig of droog zijn. Het meest voorkomende probleem in de wondomgeving is het optreden van verweking of maceratie, hyperkeratose en eczeem:

Maceratie: Dit wordt gedefinieerd als het verweken en kapotgaan van de huid na een langdurig contact met vocht. Dit vocht kan geproduceerd worden door de wonde, maar kan ook afkomstig zijn van urine, faeces of transpiratie. Bij chronische wonden is het risico op maceratie het grootst. Het infectierisico als gevolg van deze complicatie is reëel.

Hyperkeratose: Dit wordt gedefinieerd als een sterke verhoorning van de opperhuid als gevolg van chronische vochtigheid. Door de verhoorning van de opperhuid, is de elasticiteit van de huid verdwenen en kan de huid gaan barsten en bloeden.

Eczeem: Dit is een ontsteking van de huid, die gepaard kan gaan met roodheid en jeuk. De ontsteking kan uitgelokt worden door een externe stof die het afweersysteem in de huid activeert (bijv. exsudaat).

Geur

Geur ontstaat als gevolg van de afvalstoffen, geproduceerd door bacteriën‚ gecontamineerde of geïnfecteerde wonden bevatten een groot aantal van deze bacteriën Het ontstaan van de geur staat in relatie met het wondexsudaat (hoeveelheid, kleur, helderheid). Sterk exsuderende wonden bevatten veelal bacteriën en verspreiden dan ook frequenter een sterke geur dan weinig exsuderende wonden Wanneer het aantal bacteriën daalt, zal ook de productie van afvalstoffen dalen en zal de geur verminderen.
Droge wonden zijn met betrekking tot geurontwikkeling eerder onopvallend.

Omdat patiënten zich als gevolg van geurproblemen vaak sterk geïsoleerd voelen, vereist de behandeling van geur bijzondere aandacht.